Zasada działania BIO-EKOLUX

Cały wielofunkcyjny reaktor biologiczny składa się z trzech komór:

Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania polegający na grawitacyjnym oddzieleniu zawieszonych ciał stałych (sedymentacja), oraz rozkładzie substancji zawartych w ściekach przez mikroorganizmy beztlenowe, którego ostatecznym wynikiem jest osad opadający na dno komory denitryfikacyjnej do której dopływa również zagęszczony osad czynny, czyli skupisko mikroorganizmów rozkładające dzięki tlenowi związki organiczne zawarte w ściekach. Osad ten recyrkulowany jest z dna komory klarowania.

Następnie z osadnika wstępnego mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa grawitacyjnie do napowietrzanej komory nitryfikacji. Na złożu biologicznym czyli na wolnopływających kształtkach polietylenowych tworzą się kolonie bakterii tlenowych, które napowietrzane są przez powietrze wtłaczane przez dmuchawę dyfuzorem drobnopęcherzykowym. Napowietrzanie odbywa się w cyklach. Bakterie tworzą błonę biologiczną, która rozkłada zawarte w ściekach substancje organiczne. Jej nadmiar złuszcza się i wraz z oczyszczoną wodą przedostaje się na dno komory klarowania, a na to miejsce namnażają się nowe szczepy bakterii. Co oznacza, że następuje ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni. W komorze nitryfikacji zachodzi również proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (obniżanie wartości BZT5 i ChZT) oraz proces utleniania azotu amonowego do azotynów, a następnie do azotanów.

Z komory nitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do komory klarowania, gdzie zachodzi proces sedymentacji osadu. Sklarowane, biologicznie oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika (wody powierzchniowe lub gleba), a osad z dna osadnika wtórnego recyrkulowany jest przez pompę powietrzną (mamutową) do komory denitryfikacji, do której dopływają ścieki surowe. Stopień recyrkulacji osadu wynosi ok. 100% ilości dopływających ścieków surowych. Po zakończeniu klarowania oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni. Pracą oczyszczalni steruje prosty analogowy programator czasowy montowany w odrębnym pojemniku nad komorą nitryfikacji pod deklem włazu rewizyjnego. Programator załącza dmuchawę membranową i pompę powietrzną w cyklach. Powietrze z dmuchawy tłoczone jest do dyfuzora i pompy powietrznej poprzez rozdzielacz z zaworami.