Rozruch oczyszczalni BIO-EKOLUX

Oczyszczalnia po montażu powinna być zalana wyłącznie wodą i w żadnej komorze nie mogą być nieczystości. Dopiero po tym etapie możliwe jest napełnianie ściekami.

Po kilku dniach od rozpoczęcia użytkowania należy przez rurkę umieszczoną w pojemniku z układem sterującym wsypać do komory nitryfikacji bakterie tlenowe tzw. startowe w ilości według zaleceń producenta. Powodują one rozwój biofilmu na złożu biologicznym czyli na kształtkach PE.

Aby przejść do rozruchu czynnościowych elementów oczyszczalni należy zdjąć pokrywy włazów kontrolnych, podłączyć dmuchawę do sieci elektrycznej z pominięciem programatora czasowego, podłączyć przewody powietrzne i dmuchawę do rozdzielacza powietrza (dmuchawa i zawory znajdują się tuż pod pokrywą włazu nad OWT) i organoleptycznie skontrolować zachodzące w urządzeniu procesy. W prawidłowo zamontowanej oczyszczalni powinniśmy zaobserwować przelewanie się do komory osadnika wstępnego cienkiego strumienia cieczy (recyrkulat z komory klarowania), oraz intensywne wydzielanie pęcherzyków powietrza w bioreaktorze wywołujące ruch kształtek złoża biologicznego. Zawory zostały ustawione fabrycznie, nie należy ich regulować. Po zakończeniu kontroli należy podłączyć dmuchawę poprzez programator czasowy i szczelnie zamknąć pokrywy włazów.

Eksploatacja

Oczyszczalnia BIO-EKOLUX przeznaczona jest wyłącznie do oczyszczania organicznych ścieków bytowo - gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych.

Zasady eksploatacji :

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji


Opłacalność

Szczęście mają ci, których działki znajdują się na terenach skanalizowanych – wystarczy podłączyć się do kanalizacji zbiorczej i... problem z głowy. Jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty prowadzenia sieci kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni ścieków większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana. Zatem pytanie, co zrobić ze ściekami jest podstawowym problemem inwestorów.

Najprostszym i najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem jest budowa szamba. Jest to jednak metoda bardzo droga w eksploatacji, bo każdy z nas produkuje średnio 150 l ścieków w ciągu doby. Co po przeliczeniu dla typowej 4-osobowej rodziny zamieszkującej dom jednorodzinny, daje w efekcie pojemność 8 m3 w ciągu ok. 14 dni.

Ta ilość ścieków odpowiada jednemu przyjazdowi wozu asenizacyjnego (jednorazowy przyjazd to wydatek rzędu 160 zł). Pozwala to na oszacowanie rocznych kosztów związanych z wywozem ścieków na poziomie 2400 zł, co jest sumą niebagatelną dla przeciętnego właściciela posesji.

Alternatywą są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym i ze złożem biologicznym. Ich zaletą jest mała powierzchnia działki, którą należy przeznaczyć na oczyszczalnię. A proces oczyszczania odbywa się nie w ziemi, ale w odpowiednio skonstruowanych zbiornikach.

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla pięcioosobowej rodziny wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Różnice w cenie zależą przede wszystkim od wyboru technologii doczyszczania oraz rejonu kraju, w którym inwestycja jest realizowana. Zwykle 50 – 70% ceny oczyszczalni stanowią koszty samej instalacji. Projekt kosztuje średnio 300 – 800 zł. Montaż oczyszczalni może stanowić nawet do 20% wydatków. Eksploatacja oczyszczalni, obejmująca przede wszystkim okresowy wywóz osadu i zużycie energii, to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a czasami nawet mniej.

Serwis

Zasada działania oczyszczalni przewiduje, że ma ona pracować ciągle, toteż po kilku latach może zaistnieć konieczność wymiany urządzeń eksploatacyjnych.

Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane:

Transport

Urządzenia BIO-EKOLUX nie wymagają specjalnego pakowania, można je przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinny one być ładowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu, za pomocą pasów z tworzyw sztucznych (nie zaleca się stosowania do tego celu łańcuchów, lin stalowych itp.) Należy zwracać uwagę aby w czasie transportu i składowania nie wystąpiły mechaniczne uszkodzenia wystających króćców i powierzchni bocznych zbiornika. W trakcie prac przeładunkowych trzeba zachowywać szczególną ostrożność.