Lokalizacja

Położenie oczyszczalni względem obiektów budowlanych oraz granic działki powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 § 37).

Ważnym aspektem lokalizacji urządzenia jest również odległość od obsługiwanego budynku – powinna być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko wychładzania ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze. Jeśli odległość oczyszczalni od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużlu lub innego materiału izolacyjnego).

Oczyszczalnia powinna się znajdować minimum 15m od studni, minimum 2m od granicy działki lub ulicy, 1,5m od rurociągów z gazem lub wodą, 0,8m od przewodów elektrycznych. System odprowadzania wody pościekowej powinien znajdować się 2m od granicy działki lub ulicy, 5m od domu mieszkalnego, 30m od ujęcia wody pitnej, 1,5m od wód gruntowych, 1,5m od rurociągu gazu lub wody, 0,8m od przewodów elektrycznych, 3m od drzew i krzew.

Montaż oczyszczalni

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy koniecznie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyłącznie montaż wykonany zgodnie z zawartymi tu wytycznymi daje pewność prawidłowego działania systemu i zachowania 10-letniej gwarancji producenta.

Posadowienie i montaż zbiornika oczyszczalni :

Usytuowanie to powinno zapewnić swobodne manewrowanie transportem asenizacyjnym. Zbiornik oczyszczalni powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nie narażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Włazy rewizyjne powinny wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępne w stopniu umożliwiającym dojazd i okresową obsługę techniczną taboru asenizacyjnego.

Oczyszczalnia BIO-EKOLUX może być instalowana przy zastosowaniu odrębnej instrukcji montażu na głębokości maksymalnie 1,5m . Miejsce planowanego montażu oczyszczalni należy oznaczyć i usunąć z niego wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji Zbiornik jest konstrukcją przenoszącą napór gruntu i nie wymaga specjalnych obmurowań czy fundamentów przy posadowieniu standardowym w warunkach suchych.

* Zagęszczenie obsypki wokół zbiornika wykonać przez „namywanie” tj.: zlewanie obsypki wodą powodując jej osadzanie. Gdy woda przy zlewaniu pozostaje na wierzchu i tworzy kałuże, zrobić przerwę aż wsiąknie, potem zlewanie powtarzamy. Zapewniamy w ten sposób właściwe ustabilizowanie obsypki wokół zbiornika i równomierne obciążenie obsypką. Zapobiegamy w ten sposób uszkodzeniom konstrukcji zbiornika spowodowanym osiadaniem.

Instrukcja montażu zbiornika odrębna jest przyGazy z oczyszczalni biologicznej powinny być odprowadzane poprzez pion kanalizacyjny powyżej 0,6 m górnej krawędzi okien w najwyższej części budynku.

Badanie szczelności

Badanie szczelności przeprowadza się na bieżąco po połączeniu rur i przed ich zasypaniem. Polega na puszczeniu wody do kanalizacji wewnętrznej i obserwacji połączeń rur łączących kanalizację wewnętrzną z osadnikiem lub oczyszczalnią kompaktową. Przyczyną ewentualnej nieszczelności może być podwinięta uszczelka w rurze lub pęknięcie.

Badanie szczelności połączeń zbiega się razem z zasypywaniem zbiornika, gdyż jednym z wymogów montażu oczyszczalni kompaktowej lub osadnika jest jego napełnianie przy zasypywaniu. Badanie szczelności jest ułatwione, gdy długość rur łączących kanalizację wewnętrzną z osadnikiem jest niewielka. W przypadku długich przewodów kanalizacyjnych sposób wykonania próby szczelności oraz jej parametry określa Polska Norma PN EN 1610.

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków zgodne z normą PN 12566-3 może odbywać się do :

Na skutek zachodzących w oczyszczalni procesów rozkładów tlenowego i beztlenowego, większość ścieków jest oczyszczana do postaci wody o drugiej klasie czystości i może być bezpiecznie zgodnie z obowiązującym prawem odprowadzona do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych. Frakcje, które nie uległy rozkładowi lub zostały rozłożone jedynie częściowo, muszą być usuwane z urządzeń oczyszczalni co najmniej raz w roku. Powinny one być dostarczane do oczyszczalni zbiorczych i tam neutralizowane.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu z pierwszej komory i kożucha z osadnika raz do roku.

Badanie szczelności

Oczyszczalnia BIO-EKOLUX wymaga stałego napięcia AC 230V niezbędnego do zasilania układu sterowania, który znajduje się w odrębnym pojemniku nad komorą nitryfikacji pod deklem włazu rewizyjnego. Przyłącze powinno być wykonane przez uprawnionego instalatora z aktualnymi uprawnieniami SEP do 1 kV. Przewód dostarczony wraz z oczyszczalnią powinien być odpowiednio ułożony i zakopany 60cm pod powierzchnią ziemi. Trasę przebiegu przewodu zaznaczyć folią koloru niebieskiego. Instalację zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym 10A. Przed przystąpieniem do użytkowania instalacji należy przeprowadzić pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , działanie wyłączników różnicowoprądowych.