Instrukcja montażu zbiornika

Przy zakupie otrzymuje się instrukcję montażu.

1
Wykop pod zbiornik musi mieć średnicę większą co najmniej o 1 m od średnicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego zakopywania.
2
Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadu przewodów doprowadzających ścieki i musi być zwiększona o 50 cm.
3
W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty.
4
Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 20-40 cm.
5
Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik
6
Napełnić zbiornik wodą do ok. 1/4 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody. Zagęścić piasek wypełniający wykop.
7
Napełnić zbiornik do 1/2 wysokości wodą i obsypać piaskiem do tego poziomu, zagęścić piasek w wykopie.
8
Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
9
Zasypać zbiornik warstwą piasku.
10
Zasypać 30cm ziemią i zamontować pokrywę.
11
Uszkodzenia powstałe na skutek montażu nie zgodnego z powyższą instrukcją nie podlegają reklamacji.